ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUORGJOU – 101095341 – AGRI MULTI 2022

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΩΝ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ του πολυπρογράμματος EUORGJOU – 101095341 που υποβλήθηκε βάσει της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το 2022 (AGRI MULTI 2022) δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 1. Αναθέτων: Α) Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Χαινά 93 | Τ.Κ.34100 | Χαλκίδα | Ελλάδα | Τηλ: +2221353542 (Επικεφαλής Εταίρος / Αναθέτων), B)Bio Carpathia – Cooperativa Agricola Bld. Garii Nr. 3 Bl. 3 Sc. F Ap. 3, Brasov, +40 753 041 053, biocarpathia@gmail.com Γ)National Organic Association 17 Hristo Botev Str., Σόφια 1000, Βουλγαρία, nationalorga@gmail.com
 2. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός προς ανάθεση έργου: 3,417.917 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
 3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα των Αναθετόντων και στις χώρες στόχους της δράσης όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος διαγωνισμού
 4. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με δραστηριότητες υπηρεσιών προώθησης, διαφήμισης και μάρκετινγκ ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε Τρίτες Χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 513/1997) και πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1144/2014 και των Κανονισμών (ΕΕ) 2015/1829 και 2015/1831 και στην ΚΥΑ 419/16.03.2017
 5. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο τεύχος διαγωνισμού
 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές
 7. Διάρκεια της Σύμβασης: Τριάντα έξι (36) μήνες
 8. α) Το τεύχος του διαγωνισμού διατίθεται στους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα της Σύμπραξης (www.agrifoodcentralgreece.gr) και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email info@agrifoodcentralgreece.gr). (Υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Χαράλαμπος Καραβάς τηλ. +2221353542 μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. β) οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι την Παρασκευή 17 Μαρτίου και ώρα 13:00 στην έδρα του επικεφαλής εταίρου / αναθέτοντος
 9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 14:00 στην έδρα του επικεφαλής εταίρου / αναθέτοντος.
 10. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος του διαγωνισμού.
 11. Νομική μορφή του Αναδόχου: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος του διαγωνισμού
 12. Κατ’ ελάχιστο πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου : Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος του διαγωνισμού
 13. Ισχύος προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 14. Κριτήρια αξιολόγησης και ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
 15. Γλώσσα του διαγωνισμού: Αγγλική.
 16. Ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

Για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Βελισσαρίου

Facebook
Twitter
LinkedIn