16 Φεβρουαρίου, 2023

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUORGJOU – 101095341 – AGRI MULTI 2022

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΩΝ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ του πολυπρογράμματος EUORGJOU – 101095341 που υποβλήθηκε βάσει της