Μελέτη Αγορών Εξωτερικού

Η παρούσα μελέτη είναι μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με στόχο την ολοκληρωμένη καταγραφή και εντοπισμό των αγορών του εξωτερικού οι οποίες θα μπορούσαν δυνητικά να απορροφήσουν τα δέκα πιο δυναμικά Αγροδιατροφικά προϊόντα του “καλαθιού” της Περιφέρειας. Η μελέτη χωρίζεται σε τρία παραδοτέα μέρη ως ακολούθως:

Παραδοτέο 1 «Τοπική Παραγωγή»

Στατιστική ανάλυση παραγωγής , τάσεων και συμπερασμάτων για την κατάσταση και τις προοπτικές των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Παραδοτέο 2 «Εξαγωγική Προοπτική»

Πορεία και τάσεις ανάπτυξης των εξαγωγών των δέκα (10) πιο δυναμικών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Παραδοτέο 3 «Εξαγωγική Δικτύωση»

Κατάλογος επιλεγμένων εισαγωγέων και διανομέων αγροδιατροφικών προϊόντων στις στοχοθετημένες αγορές ανά προϊόν και καταγραφή τυχόν δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων για την εισαγωγή των επιλεγμένων προϊόντων σε στοχοθετημένες τρίτες χώρες.