Συνεργατικά Σχήματα και Συνεταιρισμοί – Δημιουργία και Οργάνωση