Εμφάνιση στον χάρτη

Επιμελητήριο Εύβοιας

Το Επιμελητήριο Εύβοιας ιδρύθηκε  το 1934, αποτελώντας θεσμοθετημένο σύμβουλο της Πολιτείας για την προστασία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Είναι ο Οργανισμός που καλείται να αφουγκραστεί τον παλμό της αγοράς και να καταγράψει συστηματικά τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Σήμερα το Επιμελητήριο Εύβοιας έχει 16.500 περίπου εγγεγραμμένες επιχειρήσεις. Στόχος του είναι να συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη τους, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα την διασφάλιση ενός υγειούς πλαισίου αναφοράς μέσα στο οποίο μπορεί να καλλιεργηθεί η τοπική ευημερία. Γι αυτό το Επιμελητήριο Εύβοιας βρίσκεται σε διαρκή και τακτική επαφή με τα μέλη του, με την Περιφέρεια του, με τους κατά Τόπους Φορείς Ανάπτυξης, ενημερώνοντας,  καταγράφοντας τον παλμό και  τα αιτήματά τους, αξιοποιώντας κάθε μήνυμα. Για αυτό επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό δημιουργώντας τη βάση για την οικοδόμηση μιας σταθερής και αξιόπιστης υποδομής, για να βελτιώνει και να αυξάνει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, επιδιώκοντας να τις καθιστά εργαλείο κάθε νέας εποχής. Είναι ο Φορέας που βρίσκεται δίπλα στη μικρομεσαία επιχείρηση και στις ανάγκες της, βιώνοντας τα προβλήματα της, γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες δυσκολίες αλλά και τις δυνατότητες κάθε περιοχής. Γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος του στο επίπεδο της εκπροσώπησης, της διεκδίκησης και της διατύπωσης ουσιαστικών προτάσεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Διεκδικεί συστηματικά πολιτικές και μέτρα με στόχο την ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αυτών. Μέτρα που βοηθούν τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τα εμπόδια που δημιουργεί η έλλειψη κρίσιμης μάζας. Να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και να αποκτήσουν περισσότερες ευκαιρίες για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς τους. Το Επιμελητήριο Εύβοιας μπορεί να αναλαμβάνει ουσιαστικές και πραγματικά χρήσιμες πρωτοβουλίες. Μπορεί να χτίζει διαύλους και κώδικες επικοινωνίας με αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών, να λειτουργεί ως δίαυλος μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειρίας, σε θέματα απλούστευσης διαδικασιών και βελτίωσης των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε θέματα εξωστρέφειας. Να αναλαμβάνει δράσεις δικτύωσης των επιχειρηματικών κοινοτήτων, για την ανάπτυξη συνεργασιών σε τομείς που αξιοποιούν κοινά πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά της περιοχής.

Το Επιμελητήριο Εύβοιας,

Διατυπώνει τις προτάσεις του προς τις τοπικές αρχές και τα αρμόδια Υπουργεία για τα θέματα  των παραγωγικών τάξεων  της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας. Συμμετέχει σε συνέδρια της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και άλλων Φορέων – πχ του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ελλάδας κλπ. – εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, με σκοπό την προώθηση προτάσεων για την στήριξη της επιχείρησης. Οργανώνει ημερίδες και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις, σε ολόκληρη την Εύβοια, με αποκλειστικό σκοπό την πλήρη και εποικοδομητική ενημέρωση των μελών του σε τρέχοντα επιχειρηματικά και οικονομικά ζητήματα. Παράλληλα με αυτό τον τρόπο δίδει την δυνατότητα στα μέλη του να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις, θέσεις και προβληματισμούς για τον χώρο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Πραγματοποιεί εμπορικές αποστολές στοχεύοντας στην ανάπτυξη διμερών ή πολυμερών διεθνών εμπορικών συνεργασιών, στην ανταλλαγή πληροφοριών, στην προώθηση και στην διεύρυνση της  Ευβοϊκής επιχειρηματικότητας. Μελετά τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα έχοντας δημιουργήσει αποκλειστική υπηρεσία (τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) για να παρέχει λεπτομερή και έγκαιρη ενημέρωση σε όλα τα μέλη του, ανάλογα με το πρόγραμμα που τα αφορά καθώς και ουσιαστική συμβολή στην υλοποίηση του προγράμματος που κάθε μέλος θέλει να συμμετέχει. Εκπονεί σεμινάρια για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (ΕΦΕΤ) και τεχνικών ασφαλείας. Για το ίδιο σκοπό μέσα από προγράμματα του ΟΑΕΔ επιμορφώνει τα στελέχη των επιχειρήσεων σε όλη την Εύβοια. Συμμετέχει σε Διεθνείς Εκθέσεις και παρέχει την δυνατότητα στα μέλη του, να συμμετέχουν σε ενιαίο περίπτερο χωρίς οικονομική επιβάρυνση, με στόχο την προβολή των προϊόντων τους και την σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών, επιδιώκοντας γενικότερα την ανάπτυξη των Ευβοϊκών εξαγωγών και την εξωστρέφεια της Ευβοϊκής επιχείρησης. Συμμετέχει με εκπροσώπους του σε μεγάλο αριθμό επιτροπών, συμβουλίων και ομάδων εργασίας νομαρχιακού ή περιφερειακού επιπέδου, με αποτέλεσμα να έχει γνώση, άποψη και θέση σε ουσιαστικά ζητήματα ανάπτυξης. Μέσω αυτών συμβάλλει στην ορθότερη λειτουργία των Επιτροπών και Συμβουλίων και προωθεί τα συμφέροντα των επαγγελματικών τάξεων.

Το Επιμελητήριο Εύβοιας πιστεύοντας ότι η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ανταποκρινόμενο στο θεσμικό του ρόλο, έχει αναπτύξει μια σειρά πρωτοβουλιών, όπως : Εκπόνηση κλαδικών μελετών. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (όπως πρωτοβουλία ADAPT κλπ). Συμμετοχή σε Πιλοτικά Προγράμματα Leonardo που είχαν σαν αντικείμενο την δημιουργία δυο βάσεων δεδομένων για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας. Μεταξύ των πρωτοβουλιών αυτών, συγκαταλέγεται και η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κινητικότητας Leonardo Da Vinci στην κατηγορία PLM.

Το  Επιμελητήριο πρωτοπορεί πανελλαδικά,  επιμορφώνοντας τα μέλη του μέσω των     προγραμμάτων  αυτών,   προσφέροντας  τους,  εξειδικευμένη  και  υψηλής  ποιότητας  εκπαίδευση.   Μέσα από αυτή τη δράση από το 2004 έως και σήμερα έχει πραγματοποιήσει 10 Σχέδια με 20 Ροές σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία και Κύπρο. Σε αυτά τα Σχέδια το Επιμελητήριο, συμμετέχει με ίδια κεφάλαια, καλύπτοντας ενέργειες που δεν καλύπτουν τα Προγράμματα, πχ μετάφραση σε όλη τη διάρκεια της Κινητικότητας, υποστήριξη οργάνωσης, τόσο της Υλοποίησης, όσο και όλων των Φάσεις του Σχεδίου.  Έτσι το Επιμελητήριο υλοποιώντας Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης και δια Βίου Μάθησης στο Εξωτερικό με συμμετοχή πολλών επιχειρηματιών, διαφόρων κλάδων, τους δίνει την ευκαιρία της συνεχούς ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους. 

Τα προγράμματα  αυτά βοηθούν επί της ουσίας τους επιχειρηματίες σε προσωπικό, επαγγελματικό και διαπολιτισμικό επίπεδο, δίνοντας τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με νέα επιχειρηματικά περιβάλλοντα και να αποκτήσουν γνώση των ξένων αγορών. Να συναναστραφούν και να επικοινωνήσουν με επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών, να αποκομίσουν σημαντικές εμπειρίες και γνώσεις σε βασικά θέματα επιχειρηματικότητας, προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά της σύγχρονης και ανταγωνιστικής επιχείρησης. Να εξοικειωθούν με τη χρήση νέων τεχνολογιών και να ενημερωθούν σε θέματα καινοτομίας.  Να εξοικειωθούν με την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα νομοθετικά της πλαίσια  και να καλλιεργήσουν τη συνείδηση του Ευρωπαίου Πολίτη-Επαγγελματία.