Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα “KA1 VET ERASMUS PLUS”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «KA1 VET ERASMUS PLUS»

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια των πρωτοβουλιών επαγγελματικής επιμόρφωσης παραγωγών και στελεχών επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού κλάδου προτίθεται να καταθέσει πρόταση συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης «KA1 VET ERASMUS PLUS».

Το «KA1 VET ERASMUS PLUS» είναι ένα πρόγραμμα διακρατικής κινητικότητας με σκοπό την τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση παραγωγών και στελεχών επιχειρήσεων σε φορείς υποδοχής που εδρεύουν σε χώρες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών κατάρτισης, όπως διατροφή, διανομή, μετακίνηση, ασφάλιση κλπ.

Για την καλύτερη αποτύπωση των αναγκών των επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση της κατάλληλης θεματολογίας της πρότασής μας, σας αποστέλλουμε ερωτηματολόγιο καταγραφής ενδιαφέροντος το οποίο παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018.

Τέλος, τονίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής μιας επιχείρησης στην πρόταση που θα κατατεθεί στο εν λόγω πρόγραμμα (λόγω των προδιαγραφών που θέτει το ίδιο το πρόγραμμα) είναι να έχει προηγουμένως εγγραφεί ως μέλος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις και επιπλέον πληροφορίες.

ερωτηματολόγιο καταγραφής ενδιαφέροντος

Facebook
Twitter
LinkedIn