Ανοικτός Διαγωνισμός

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 01/2021

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΩΝ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ του πολυπρογράμματος EUnique – 101046194 που υποβλήθηκε βάσει της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το 2021 (AGRI MULTI 2021) δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

1. Αναθέτων: Α) Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Χαινά 93 | Τ.Κ.34100 | Χαλκίδα | Ελλάδα | Τηλ: +2221353542 (Επικεφαλής Εταίρος / Αναθέτων), Β)Κέντρο Προώθησης Παραδοσιακών Προϊόντων Κύπρου ΚΠΠ ΛΤΔ | 2728| 25 Μαρτίου 4 , Μένοικο, Λευκωσία | Κύπρος | Τηλ: +35799623491 (Εταίρος / Αναθέτων)

2. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός προς ανάθεση έργου: 1.036.780 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα των Αναθετόντων και στις χώρες στόχους της δράσης όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος διαγωνισμού

4. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με δραστηριότητες υπηρεσιών προώθησης, διαφήμισης και μάρκετινγκ ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε Τρίτες Χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 513/1997) και πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1144/2014 και των Κανονισμών (ΕΕ) 2015/1829 και 2015/1831 και στην ΚΥΑ 419/16.03.2017

5.Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο τεύχος διαγωνισμού

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές

7. Διάρκεια της Σύμβασης: Τριάντα έξι (36) μήνες

8. α) Το τεύχος του διαγωνισμού διατίθεται στους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα της Σύμπραξης (www.agrifoodcentralgreece.gr) και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email info@agrifoodcentralgreece.gr). (Υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Χαράλαμπος Καραβάς τηλ. +2221353542 μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. β) οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00 στην έδρα του επικεφαλής εταίρου / αναθέτοντος

9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 14:00 στην έδρα του επικεφαλής εταίρου / αναθέτοντος.

10. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος του διαγωνισμού.

11.Νομική μορφή του Αναδόχου: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος του διαγωνισμού

12. Κατ’ ελάχιστο πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου : Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος του διαγωνισμού

13. Ισχύος προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

14. Κριτήρια αξιολόγησης και ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

15. Γλώσσα του διαγωνισμού: Ελληνική.

16. Ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

Για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Βελισσαρίου

Facebook
Twitter
LinkedIn